Privacy & Policy

เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกผ่านทางหนังสือ Shopat24 เท่านั้น ที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทได้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. ประเภทข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม
การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทเพื่อสมัครสมาชิก Shopat24 นั้น บริษัทมีความจำเป็นจะต้องทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้รับจากท่านดังกล่าว จะถูกนำไปใช้งานสำหรับการให้บริการของบริษัท หรือบริษัทในเครือเท่านั้น ซึ่งจะมีการป้องกันการนำออกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน และจะจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเท่านั้น
หากท่านได้ทำการสมัครสมาชิกผ่านช่องทางเวบไซต์ของบริษัท (www.shopat24.com, www.amulet24.com) หรือทางแอพพลิเคชั่น (shopat24) หรือสมัครผ่านทาง Call Center : 02-780-7666 จะถือว่าความเป็นสมาชิกของท่านจะมีผลเป็นสมาชิกของ Shopat24 ทันที โดยท่านไม่ต้องทำการสมัครสมาชิกใหม่
ในบางกรณี บริษัทอาจจัดเก็บ และใช้ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น การให้ข้อมูลโดยผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น
ท่านที่เป็นสมาชิกของ Shopat24 อยู่ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หรือท่านที่ไม่ประสงค์จะให้บริษัททำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โทรศัพท์ 02-071-2400 หรือทาง Email : dpc@alb-wcm-ws-24shop-prd-524036509.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com
3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่านตามวัตถุประสงค์แห่งการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัท ซึ่งรวมไปถึง
3.1 เพื่อใช้ในการสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ หรือ e-mail เกี่ยวกับการให้การบริการ การซื้อขายสินค้า การเข้าร่วมโปรโมชั่นต่าง ๆ การร่วมชิงรางวัล การแจ้งข้อเสนอ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ
3.2 เพื่อให้บริการตอบคำถาม ข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการต่างๆ รวมถึงการรับคำติชม สำรวจความคิดเห็น วิจัย วิเคระห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ และการปรับปรุงการให้บริการของบริษัท รวมถึงการป้องกันการมิให้บุคคลใดใช้บริการของบริษัทในทางที่ผิดกฎหมาย
3.3 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย สินค้า หรือบริการที่บริษัทเห็นว่าท่านอาจสนใจ
3.4 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย สำรวจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่มีความชอบในตัวสินค้า หรือบริการต่างๆ ของบริษัท
อนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือไม่
4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทจะเก็บข้อมูลอย่างจำกัดเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการนี้ ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3 ตามความยินยอมของท่าน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือมีคำสั่งจากศาล
บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลของท่าน อันได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลด้านสาธารณสุขของท่าน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกฎหมายกำหนด
ในกรณีที่บริษัทได้ข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น และได้นำมาจัดเก็บรวมไว้กับข้อมูลอื่น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น
4.2 การใช้ข้อมูล
บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัทจะใช้มูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น
4.3 การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อได้ความยินยอมของท่านแล้วเท่านั้น
บริษัทอาจะมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการเช่นนั้นได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ประมวลผลข้อมูล ธนาคาร หรือผู้ขนส่งสินค้า เพื่อทำการตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อการป้องกันการทุจริต
5. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบ Soft copy โดยจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบ Cloud ของบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เท่าที่จำเป็นในช่วงระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 3. หรือตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ)ปี นับแต่วันที่บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลของท่าน
เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลนั้นด้วยวิธีการ ทำลาย Soft copy และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 (เก้าสิบ)วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาย อาทิเช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน, กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป็นต้น
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
การที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก และ/หรือใช้บริการขอบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทตามนโยบายฉบับนี้แล้ว แต่ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่านได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับบริษัท โดยขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โทรศัพท์ 02-780-7666 หรือทางEmail : privacy@alb-wcm-ws-24shop-prd-524036509.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ บริษัทอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย
6.3 สิทธิในการให้โอนหรือส่งต่อข้อมูล ท่านมีสิทธิในการโอนหรือส่งต่อข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์แห่งการดำเนินธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัท
6.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านได้
6.5 สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านได้ หรือหากปรากฎว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้การบริการของบริษัทยังคงสามารถดำเนินการให้กับท่านได้ ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล และคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบเป็นเวลา 14 วันนับแต่วันที่ท่านแจ้งสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้า หรือให้บริการแก่ท่านในคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบจนครบถ้วนก่อน
6.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้
6.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องเป็นปัจจุบัน
อนึ่ง การใช้สิทธิต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากการใช้สิทธิของท่านก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอกใดๆ แล้ว ท่านตกลงเป็นฝ่ายรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้น
7. การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด
7.1 ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่บริษัทคิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
7.2 การให้คะแนนสะสมถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว คะแนนสะสมที่ปรากฏเมื่อมีการตรวจสอบคะแนน จะเป็นคะแนนสะสมของการซื้อครั้งล่าสุดของวันนี้ ส่วนคะแนนสะสมในแต่ละวัน และ/หรือคะแนนสะสมที่บริษัทได้รับจากคู่ค้าทางธุรกิจอื่นที่รวมรวมคะแนนสะสมส่งมาให้บริษัทในภายหลัง คะแนนทั้งหมดของท่านจะถูกนำไปคำนวณ รวบรวมคะแนนสะสม และแสดงในวันถัดไป หรือตามเงื่อนไขของบริษัท และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
7.3 คะแนนสะสมที่ท่านแลก หรือใช้แล้ว จะถูกนำไปประมวลผล และหักออกจากคะแนนที่คงเหลืออยู่ทันที
7.4 เมื่อท่านทำการยืนยันการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.5 คะแนนสะสมที่แลกจะถูกหักออกจากระบบในส่วนแรกของบัญชีในรูปแบบ “เข้าก่อน ออกก่อน”
7.6 คะแนนสะสมจะมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากปีที่มีการซื้อสินค้า โดยบริษัทจะคำนวณคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทิน
7.7 บริษัทอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การไดรับคะแนนสะสม การโอนคะแนนสะสม หรือนำคะแนนสะสมของท่านไปรวบรวมกับคะแนนสะสมในช่องทางอื่นๆ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือได้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าโดยการ Update ข้อมูลลงในหนังสือ Shopat24 และ/หรือ Website และ/หรือ Application และ/หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัท และท่านจะได้รับสิทธิไม่น้อยกว่าสิทธิในคะแนนสะสมที่ท่านเคยได้รับอยู่ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
8. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทจะพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการ Update ข้อมูลลงในหนังสือ Shopat24 และ/หรือ Website และ/หรือ Application และ/หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัท โดยเร็วที่สุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

การแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ บริษัทจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทใคร่ขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกิจกรรมตามที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อดังต่อไปนี้

             1. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ร้าน Shopat24Store
             2. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ร้าน Shopat24Store
             3. การเข้าใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)


กรุณาคลิกแต่ละหัวข้อ เพื่อเข้าอ่านรายละเอียดของการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของแต่ละกิจกรรม

Privacy Notice สำหรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ร้าน Shopat24Store

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
●  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่บริษัทติดตั้งไว้ภายในร้าน Shopat24Store ตลอดจนบริเวณโดยรอบร้าน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าใช้บริการและสถานที่ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท
●  ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
            ❒       ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest): บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในร้านและบริเวณโดยรอบร้าน รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงห้าม รวมถึงใช้ในการสอบสวนเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารและสถานที่
            ❒       ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation): บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรือบริเวณอาคารและสถานที่
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ หรือบริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก
            บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1 เท่านั้น เช่น พนักงานและบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด พนักงานและบริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยบุคคลเหล่านั้น จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และอาจจำเป็นต้องเปิดเผยในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทเองด้วย
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
            ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้น โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ 
5. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
            เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ https://shopat24.com/privacy-notice
6. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ%E