Big Brother

โครงการ Big Brother (Season 5)

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ Big Brother (Season 5)
< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564 >

โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!
เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจSMEs อย่างใกล้ชิดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

  • คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์www.thaichamber.org (วันที่ 28 ก.พ. 64)
  • บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน มี.ค. 64)
  • ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์www.thaichamber.org(วันที่ 19 มี.ค. 64)
  • บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ

(หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์)

หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร)

1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)

5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920

Share this post