24shopping

ขอแสดงความยินดี กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารช่องทางการขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดออนไลน์ใน รูปแบบ Omni Channel

 

 

 

 

 

Share this post