24Shopping แบ่งปันความรู้หลักสูตร “เริ่มทำ รู้ทุน รุกตลาดออนไลน์ และการทำแผนธุรกิจสำหรับชุมชน รุ่นที่2 ”ทางภูมิศาสตร์ (GI) จ. สุโขทัย

Edit 10674217041105

24Shopping แบ่งปันความรู้หลักสูตร “เริ่มทำ รู้ทุน รุกตลาดออนไลน์ และการทำแผนธุรกิจสำหรับชุมชน รุ่นที่2 ”

   เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62 : บจก. ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM และธนาคารออมสิน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จัดอบรมหลักสูตร “เริ่มทำ รู้ทุน รุกตลาดออนไลน์ และการทำแผนธุรกิจสำหรับชุมชน” โดยรุ่น 1 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก จึงจัดอบรมรุ่น 2 สำหรับกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคอีสาน เพื่ออบรมเชิงปฎิบัตการ กลยุทธ์การสร้างตลาดออนไลน์ & แผนธุรกิจ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2- 4 ตุลาคม 2562 โดยวิทยากรพิเศษ คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้ายุค 4.0 และทีมวิทยากรจาก บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมบรรยายห้วข้อการขายสินค้าช่องทางแคทตาล็อค การบริหารสินค้าช่องทางออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือต่างๆ พร้อมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ และWorkshop เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่มาตราฐานสากลต่อไป ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ
ภาพประกอบภายในงาน
24Catalog สินค้าถูกสุด

Share the Post