24Shopping เปิดคลังสินค้า ต้อนรับ คณะนักศึกษา iMBA จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)น์ และการทำแผนธุรกิจสำหรับชุมชน รุ่นที่2 ”ทางภูมิศาสตร์ (GI) จ. สุโขทัย

10692176506047

24Shopping เปิดคลังสินค้า ต้อนรับ คณะนักศึกษา iMBA จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

   วันที่ 4 ตุลาคม 2562 : บริษัททเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลักสูตร iMBA (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ซึ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบการมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ผสานความรู้ในห้องเรียนพร้อมกับการปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจผ่านกิจกรรมโดยในครั้งนี้ได้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Company Visit) ณ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ในส่วนของคลังสินค้า เพื่อให้ความรู้ คำปรึกษาด้านธุรกิจโดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภฤกษ์ อาจราชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Corporate Research Center คุณศุภกฤษ มากผล ผู้จัดการทั่วไป ด้านคลังสินค้า คุณวัลลภ ซันนุ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านคลังสินค้า ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจมาร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านประสบการณ์ตรง Case Study ต่างๆเพื่อช่วยให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์และสามารถพัฒนานำไปศึกษาและต่อยอดกับสิ่งที่ตนเองสนใจในอนาคต
ภาพประกอบภายในงาน
24Catalog สินค้าถูกสุด

Share the Post