งานสัมมนาแนวทางธุรกิจค้าปลีกปี 2559 เสวนาหัวข้อ “ การบริหารจัดการสู่อนาคต ”