จัดอบรมหลักสูตร “ การซื้อขายสินค้าของตลาดเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ ”